GEOPOLITIKA ENERGIJE: Uloga energije u suvremenom globaliziranom gospodarstvu Prikaži uvećano

GEOPOLITIKA ENERGIJE: Uloga energije u suvremenom globaliziranom gospodarstvu

Igor Dekanić

Golden marketing

9789532124095

Novi proizvod

Geo­po­li­ti­ka je znan­st­ve­na di­sci­pli­na koja prou­ča­va ut­je­caj pro­sto­ra na po­li­ti­ku. U tome je važno ana­li­zi­ra­nje od­no­sa pri­rod­nih re­sur­sa u pro­sto­ru te nji­hov ut­je­caj na po­li­ti­čke od­no­se i po­rast po­li­ti­čke moći. Su­vre­me­no go­spo­dar­stvo je ne­za­mi­sli­vo bez obil­ne i stal­ne op­s­kr­be ener­gi­jom.

Više detalja

Pažnja: Posljednji artikli na stanju!

80,80 KM .

Podaci

Autor Igor Dekanić
Izdavač Golden marketing
Godina 2011
Uvez tvrdi
Broj stranica 384
Format 15 × 23
ISBN 9789532124095
Jezik Hrvatski

Više informacija

Geo­po­li­ti­ka je znan­st­ve­na di­sci­pli­na koja prou­ča­va ut­je­caj pro­sto­ra na po­li­ti­ku. U tome je važno ana­li­zi­ra­nje od­no­sa pri­rod­nih re­sur­sa u pro­sto­ru te nji­hov ut­je­caj na po­li­ti­čke od­no­se i po­rast po­li­ti­čke moći. Su­vre­me­no go­spo­dar­stvo je ne­za­mi­sli­vo bez obil­ne i stal­ne op­s­kr­be ener­gi­jom. Ener­gi­ja je po­sta­la kr­vo­to­kom su­vre­me­ne ci­vi­li­za­ci­je. S po­ra­stom nje­zi­ne va­žno­sti za go­spo­dar­stvo i ener­get­ska geo­po­li­ti­ka po­sta­je sve va­žni­ja geo­po­li­ti­čka di­sci­pli­na. Na po­čet­ku dru­gog de­set­lje­ća XXI. sto­lje­ća, a oso­bi­to nakon go­spo­dar­ske krize po­sta­je sve ja­sni­je kako nas oče­ku­ju ve­li­ke go­spo­dar­ske pro­mje­ne koje će sli­je­di­ti po­li­ti­čke pro­mje­ne. Svi­jet po­nov­no po­sta­je po­li­ti­čki mul­ti­po­la­ran, pri čemu ener­gi­ja i ra­spo­la­ga­nje nje­zi­nim re­sur­si­ma po­sta­je sve va­žni­jim sred­stvom za st­je­ca­nje po­li­ti­čke moći. U okol­no­sti­ma is­cr­p­lji­va­nja kla­sič­nih fo­sil­nih iz­vo­ra, sve više će do­bi­va­ti na zna­če­nju nji­hov geo­po­li­ti­čki ra­spo­red i po­ten­ci­jal­no će sve više do­la­zi­ti do su­ko­ba oko preo­sta­lih naj­pro­fi­ta­bil­ni­jih re­zer­vi i proi­zvod­nje fluid­nih ug­lji­ko­vo­di­ka...

30 drugih knjiga iz iste kategorije: