HRVATSKA U MEĐUNARODNIM ODNOSIMA Prikaži uvećano

HRVATSKA U MEĐUNARODNIM ODNOSIMA

Ivo Sanader

Golden marketing

9789532120295

Novi proizvod

Knji­ga dr. Ive Sa­na­de­ra Hr­vat­ska u me­đu­na­rod­nim od­no­si­ma 1990.–2000. go­di­ne na­sta­la je kao re­zul­tat nje­go­vih vanj­sko­po­li­tič­kih po­gle­da i ak­tiv­no­sti u Mi­ni­star­stvu vanj­skih po­slo­va RH. Sa­dr­ži tek­sto­ve i go­vo­re o na­jak­tual­ni­jim pi­ta­nji­ma mlade hr­vat­ske di­plo­ma­ci­je...

Više detalja

Pažnja: Posljednji artikli na stanju!

60,00 KM .

Podaci

Izdavač Golden marketing
Godina 2000
Uvez tvrdi
Broj stranica 284
ISBN 953-212-029-7
Jezik Hrvatski

Više informacija

Knji­ga dr. Ive Sa­na­de­ra Hr­vat­ska u me­đu­na­rod­nim od­no­si­ma 1990.–2000. go­di­ne na­sta­la je kao re­zul­tat nje­go­vih vanj­sko­po­li­tič­kih po­gle­da i ak­tiv­no­sti u Mi­ni­star­stvu vanj­skih po­slo­va RH. Sa­dr­ži tek­sto­ve i go­vo­re o na­jak­tual­ni­jim pi­ta­nji­ma mlade hr­vat­ske di­plo­ma­ci­je, u čijem je stva­ra­nju dr. Sa­na­der, za­jed­no s dr. F. Tuđ­ma­nom i dr. M. Gra­ni­ćem, in­ten­ziv­no su­dje­lo­vao. Ra­zmo­tre­ne su sve važne teme hr­vat­ske vanj­ske po­li­ti­ke: od­no­si s UN-om, eu­rop­ske in­te­gra­ci­je, ši­re­nje NATO-a, pri­stup Paktu o sta­bil­no­sti ju­goi­stoč­ne Eu­ro­pe, od­no­si s Haa­škim tri­bu­na­lom, glo­ba­li­za­ci­ja, hr­vat­ska di­plo­mat­ska tra­di­ci­ja i dr. Svim ovim te­ma­ma autor je pri­stu­pio s mo­tri­šta hr­vat­skih na­cio­nal­nih i dr­žav­nih in­te­re­sa.

30 drugih knjiga iz iste kategorije: