DIJETE - CJELOVITOST - UMJETNOST - KRUG Prikaži uvećano

DIJETE - CJELOVITOST - UMJETNOST - KRUG

Antonija Balić Šimrak

Golden marketing

9789532124811

Novi proizvod

Ova knji­ga je izu­zet­no pe­da­go­ški vri­jed­na i ak­tual­na, od­go­ji­te­lji­ma, struč­nim su­rad­ni­ci­ma u vr­ti­ću i os­nov­noj školi, ro­di­te­lji­ma,po­se­bi­ce onima koji se bave pe­da­go­gi­jom umjet­no­sti.

Više detalja

Pažnja: Posljednji artikli na stanju!

70,00 KM .

Podaci

Autor Antonija Balić Šimrak
Izdavač Golden marketing
Godina 2018
Uvez tvrdi
Broj stranica 216
ISBN 978-953-212-481-1
Jezik Hrvatski

Više informacija

Ova knji­ga doi­sta os­tav­lja trag za pro­mi­šlja­nje cje­lo­vi­to­sti u po­dru­čju umjet­no­sti, važne te­ma­ti­ke koja je još uvi­jek ne­do­stat­no is­tra­že­na i o kojoj se u li­te­ra­tu­ri malo piše. Knji­ga je izu­zet­no pe­da­go­ški vri­jed­na i ak­tual­na, od ve­li­ke ko­ri­sti svima koji se bave pe­da­go­škim radom s dje­com rane i pre­dš­kol­ske dobi – od­go­ji­te­lji­ma, struč­nim su­rad­ni­ci­ma u vr­ti­ću i os­nov­noj školi, ro­di­te­lji­ma, stu­den­ti­ma i znan­st­ve­ni­ci­ma, po­se­bi­ce onima koji se bave pe­da­go­gi­jom umjet­no­sti. Ona je prak­tič­no svje­do­čan­stvo kako se putem teme cje­lo­vi­to­sti u kon­tek­stu dje­čje­ga li­kov­nog stva­ra­la­št­va može po­ti­ca­ti cje­lo­vi­ti dje­čji raz­voj i stva­ra­la­štvo ... ali i dje­te­to­vu spon­ta­nu i pri­rod­nu lju­bav prema „je­zi­ku umjet­no­sti“.

30 drugih knjiga iz iste kategorije: