MOĆ IDENTITETA -  Informacijsko doba II. Prikaži uvećano

MOĆ IDENTITETA - Informacijsko doba II.

Manuel Castells

Golden marketing

9789532120028

Novi proizvod

Ca­stel­l­so­vo djelo (Uspon um­re­že­nog dru­št­va, sv. I., Moć iden­ti­te­ta, sv. II., Kraj ti­suć­lje­ća, sv. III.), ob­jav­lje­no 1996.,  svjet­ski dru­št­ve­ni znan­st­ve­ni­ci pro­gla­si­li su “dje­lom 21. sto­lje­ća”. Te­mat­ski obuh­va­ća po­vi­je­sni, geo­po­li­ti­čki i kul­tur­ni kra­jo­lik svih onih di­je­lo­va svi­je­ta koji su danas obuh­va­će­ni in­for­ma­tič­kom re­vo­lu­ci­jom.

Više detalja

Pažnja: Posljednji artikli na stanju!

103,50 KM .

Podaci

Autor Manuel Castells
Izdavač Golden marketing
Godina 2002
Uvez tvrdi
Broj stranica 465
ISBN 9789532120028
Jezik Hrvatski

Više informacija

Tro­sve­šča­no Ca­stel­l­so­vo djelo (Uspon um­re­že­nog dru­št­va, sv. I., Moć iden­ti­te­ta, sv. II., Kraj ti­suć­lje­ća, sv. III.), ob­jav­lje­no 1996., na­ju­gled­ni­ji svjet­ski dru­št­ve­ni znan­st­ve­ni­ci pro­gla­si­li su “dje­lom 21. sto­lje­ća”. Te­mat­ski obuh­va­ća po­vi­je­sni, geo­po­li­ti­čki i kul­tur­ni kra­jo­lik svih onih di­je­lo­va svi­je­ta koji su danas obuh­va­će­ni in­for­ma­tič­kom re­vo­lu­ci­jom i “ulaze u novu or­bi­tu”. To je svo­je­vr­sna znan­st­ve­na epo­pe­ja o go­spo­dar­skim, kul­tur­nim i po­li­tič­kim od­red­ni­ca­ma svi­je­ta na pri­je­la­zu ti­suć­lje­ća. Au­to­ro­va je sre­di­šnja teza da glo­ba­li­za­ci­ja i opće um­re­ža­va­nje nije po­slje­di­ca raz­vo­ja i pri­mje­ne teh­no­lo­gi­je već proi­zla­zi iz po­tre­be ljudi, in­sti­tu­ci­ja i či­ta­vih dr­ža­va za ja­ča­njem i ho­ri­zon­tal­ne i ver­ti­kal­ne su­rad­nje.

Drugi sve­zak us­mje­ren je na kul­tu­ro­lo­ške po­slje­di­ce in­for­ma­cij­skog doba. Po­la­ze­ći od pro­mje­na u for­mi­ra­nju ljud­skog iden­ti­te­ta i pro­mje­na u tra­že­nju smi­sla ži­vo­ta, autor se us­mje­ra­va na di­le­me i od­no­se glo­bal­nog i lo­kal­nog, na ja­ča­nje eko­lo­ške svi­je­sti i “ze­le­nih” po­kre­ta, na pro­mje­ne u obi­te­lji, na po­stup­no opa­da­nje moći dr­ža­va i na op­će­pri­sut­nu krizu de­mo­kra­ci­je.

15 drugih knjiga iz iste kategorije: