ISELJENA HRVATSKA Prikaži uvećano

ISELJENA HRVATSKA

Ivan Čizmić, Marin Sopta, Vlado Šakić

Golden marketing

9789532121957

Novi proizvod

Ova bo­ga­to ilu­s­tri­ra­na mo­no­gra­fi­ja pre­gled­no i cje­lo­vi­to pri­ka­zu­je ise­lja­va­nje Hr­va­ta ti­je­kom mi­nu­lih sto­lje­ća. Au­to­ri prate ise­lja­va­nja još od 15. sto­lje­ća, ana­li­zi­ra­ju uz­ro­ke i okol­no­sti ise­lja­va­nja, pri­ka­zu­ju život u novoj do­mo­vi­ni iz raz­nih as­pe­ka­ta, od rada do kul­tur­nog stva­ra­la­št­va, te opi­su­ju veze s hr­vat­skom do­mo­vi­nom...

Više detalja

Pažnja: Posljednji artikli na stanju!

157,00 KM .

Podaci

Autor Ivan Čizmić, Marin Sopta, Vlado Šakić
Izdavač Golden marketing
Godina 2005
Uvez tvrdi
Broj stranica 503
ISBN 953-212-195-1
Jezik Hrvatski

Više informacija

Ova bo­ga­to ilu­s­tri­ra­na mo­no­gra­fi­ja pre­gled­no i cje­lo­vi­to pri­ka­zu­je ise­lja­va­nje Hr­va­ta ti­je­kom mi­nu­lih sto­lje­ća. Au­to­ri, uva­že­ni i re­no­mi­ra­ni znan­st­ve­ni­ci, prate ise­lja­va­nja još od 15. sto­lje­ća, ana­li­zi­ra­ju uz­ro­ke i okol­no­sti ise­lja­va­nja, pri­ka­zu­ju život u novoj do­mo­vi­ni iz raz­nih as­pe­ka­ta, od rada do kul­tur­nog stva­ra­la­št­va, te opi­su­ju veze s hr­vat­skom do­mo­vi­nom. Važno mje­sto zau­zi­ma i pri­kaz zna­če­nja koje su ise­lje­ni Hr­va­ti imali u stva­ra­nju su­ve­re­ne Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske. Mo­no­gra­fi­ja ot­kri­va niz novih i va­žnih spo­zna­ja o hr­vat­skoj di­ja­spo­ri i sa­dr­ži mno­štvo fo­to­gra­fi­ja, do­sa­da ne­po­zna­tih i neo­bjav­lje­nih, koje su po­je­di­ni ise­lje­ni­ci go­di­na­ma skup­lja­li i ve­li­ko­du­šno nam ih us­tu­pi­li.

30 drugih knjiga iz iste kategorije: