Popis dijela po nakladniku: Golden marketing

po stranici
Prikazuje 25 - 36 of 142 stavki
 • Brzi pregled
  68,00 KM Na skladištu

  Milan Kan­gr­ga u knjizi Etika: osnovni problem i pravci pro­blem­ski ob­ra­đu­je po­vi­jest etike i eks­pli­ci­ra svoju po­zi­ci­ju etič­kog kri­ti­ci­zma...

  68,00 KM
  Na skladištu
 • Brzi pregled
  77,00 KM Na skladištu

  Jedan od najvažnijih francuskih i europskih povjesničara Pierre Renouvin iznosi sve aspekte međunarodne politike koja je dovela do Prvog svjetskog rata. Knjiga je dragocjen doprinos i našoj nacionalnoj povijesti jer objašnjava okolnosti stvaranja prve zajedničke države Južnih Slavena koja nije bila ni stabilna ni dugovječna.

  77,00 KM
  Na skladištu
 • Brzi pregled
  219,80 KM Na skladištu

  Najnovije, peto izdanje Farmakologije ne svodi se samo na klasični opis djelovanja lijekova, nego obrađuje mehanizme njihova djelovanja na staničnoj i molekularnoj razini. Na početku svakoga poglavlja autori daju sažetke važnih fizioloških i biokemijskih procesa, a na marginama su istaknuti najvažniji pojmovi kako bi olakšali snalaženje u građi. 

  219,80 KM
  Na skladištu
 • Brzi pregled
  85,00 KM Na skladištu

  ''Feu­dal­no dru­štvo” iz­la­že struk­tu­ru eu­rop­skog dru­št­va na te­ri­to­ri­ju sred­nje i za­pad­ne Eu­ro­pe, na kojem se i po­ja­vio kla­sič­ni oblik feu­da­li­zma. Slu­že­ći se kom­pa­ra­tiv­nom fi­lo­lo­gi­jom, ono­ma­sti­kom, to­po­ni­mi­jom, ana­li­zom prav­nih poj­mo­va i dru­št­ve­nih in­sti­tu­ci­ja, autor daje sin­te­zu epohe koja čini...

  85,00 KM
  Na skladištu
 • Brzi pregled
  100,00 KM Na skladištu

  Ovo op­se­žno djelo aka­de­mi­ka Pre­dra­ga Vra­nic­kog, koje tvore tri sve­ska po­di­je­lje­na u devet po­glav­lja, u ukup­nom op­se­gu od 1900 stra­ni­ca, re­zul­tat je au­to­ro­va dva­de­se­to­go­di­šnjeg su­stav­nog prou­ča­va­nja fi­lo­zo­fi­je hi­sto­ri­je kao jedne od ključ­nih di­sci­pli­na fi­lo­zof­skog mi­šlje­nja...

  100,00 KM
  Na skladištu
 • Brzi pregled
  80,00 KM Na skladištu

  Ovo op­se­žno djelo aka­de­mi­ka Pre­dra­ga Vra­nic­kog, koje tvore tri sve­ska po­di­je­lje­na u devet po­glav­lja, u ukup­nom op­se­gu od 1900 stra­ni­ca, re­zul­tat je au­to­ro­va dva­de­se­to­go­di­šnjeg su­stav­nog prou­ča­va­nja fi­lo­zo­fi­je hi­sto­ri­je kao jedne od ključ­nih di­sci­pli­na fi­lo­zof­skog mi­šlje­nja...

  80,00 KM
  Na skladištu
 • Brzi pregled
  110,50 KM Na skladištu

  Ovo op­se­žno djelo aka­de­mi­ka Pre­dra­ga Vra­nic­kog, koje tvore tri sve­ska po­di­je­lje­na u devet po­glav­lja, u ukup­nom op­se­gu od 1900 stra­ni­ca, re­zul­tat je au­to­ro­va dva­de­se­to­go­di­šnjeg su­stav­nog prou­ča­va­nja fi­lo­zo­fi­je hi­sto­ri­je kao jedne od ključ­nih di­sci­pli­na fi­lo­zof­skog mi­šlje­nja...

  110,50 KM
  Na skladištu
 • Brzi pregled
  71,00 KM Na skladištu

  Djelo Igora Karnjuša prvi je cjelovit rad hrvatskog autora o elementima djelotvornosti upravljanja sustavom financiranja obrane, tj. vojne obrane kao dijela sustava nacionalne sigurnosti.

  71,00 KM
  Na skladištu
 • Brzi pregled
  46,30 KM Na skladištu

  Zain­te­re­si­ra­ni či­ta­telj će do­zna­ti kakav je čo­vjek, po­li­ti­čar i dr­žav­nik M. Dzu­rin­da, ali će, jed­na­ko tako, do­bi­ti i uvid iz vrlo po­seb­no­ga kuta gle­da­nja u sve ono što je Slo­va­čka pro­la­zi­la na putu od me­đu­na­rod­ne izo­la­ci­je do po­nov­ne afir­ma­ci­je – ula­ska u NATO i EU.

  46,30 KM
  Na skladištu
 • Brzi pregled
  80,80 KM Na skladištu

  Geo­po­li­ti­ka je znan­st­ve­na di­sci­pli­na koja prou­ča­va ut­je­caj pro­sto­ra na po­li­ti­ku. U tome je važno ana­li­zi­ra­nje od­no­sa pri­rod­nih re­sur­sa u pro­sto­ru te nji­hov ut­je­caj na po­li­ti­čke od­no­se i po­rast po­li­ti­čke moći. Su­vre­me­no go­spo­dar­stvo je ne­za­mi­sli­vo bez obil­ne i stal­ne op­s­kr­be ener­gi­jom.

  80,80 KM
  Na skladištu
 • Brzi pregled
  72,37 KM Na skladištu

  Ovaj sveu­či­li­šni udž­be­nik prvi je cje­lo­ku­pan in­ter­di­sci­pli­na­ran pre­gled mo­de­la i upit­nih je­zi­ka geo­pro­stor­nih baza po­da­ta­ka koje re­vo­lu­cio­nar­no mi­je­nja­ju način po­hra­nji­va­nja, up­rav­lja­nja, pro­ce­si­ra­nja i di­s­tri­bui­ra­nja in­for­ma­ci­ja o ob­jek­ti­ma i nji­ho­vim re­la­ci­ja­ma u geo­pro­stor­nom kon­tek­stu...

  72,37 KM
  Na skladištu
 • Brzi pregled
  74,00 KM Na skladištu

  Be­la­je­va se me­to­da te­me­lji na su­če­lja­va­nju fi­lo­lo­ških in­ter­pre­ta­ci­ja re­kon­s­trui­ra­nih mit­skih frag­me­na­ta s et­no­lo­škom re­kon­s­truk­ci­jom ob­red­ne (obi­čaj­ne) rad­nje. 

  74,00 KM
  Na skladištu
Prikazuje 25 - 36 of 142 stavki