Popis dijela po nakladniku: Golden marketing

po stranici
Prikazuje 37 - 48 of 142 stavki
 • Brzi pregled
  139,50 KM Rasprodano

  Knji­ga je iz­nim­no važan i vri­je­dan pri­nos hr­vat­skoj hi­sto­rio­gra­fi­ji i nje­zin sa­dr­žaj, način in­ter­pre­ta­ci­je kao i eks­pli­ka­ci­je, bitno će ut­je­ca­ti na pre­vred­no­va­nje tri sto­lje­ća dra­ma­tič­ne hr­vat­ske po­vi­je­sti pa, na svoj način, i dru­ga­či­jem poi­ma­nju pro­šlo­sti. Autor se ko­ri­stio broj­nim, dosad ne­po­zna­tim...

  139,50 KM
  Dodaj u košaricu Više
  Rasprodano
 • Brzi pregled
  69,50 KM Na skladištu

  Cjelovita hrvatska dijalektologija nije još napisana. U ovoj knjizi obrađeni su šrpkavski i torlački idiomi kojima govore Hrvati. Hrvati govore svim štokavskim dijalektima,a i nekim torlačkim idiomima, sasvim je jasno da smo morali dati makar vrlo sažeti prikaz i onih dijalekata koji prvenstveno pripadaju govornicima srednjojužnoslavenskih govora koji...

  69,50 KM
  Na skladištu
 • Brzi pregled
  76,90 KM Na skladištu

  U svjetlu suvremenih historiografskih i političkih teorija i socioloških pristupa u ovoj zbirci tekstova analizira se stanje i odnosi u Hrvatskoj nakon osamostaljenja 1991. i osvjetljavaju najvažnije dimenzije poslijeratnoga političkog, društvenog i kulturnog razvoja...

  76,90 KM
  Na skladištu
 • Brzi pregled
  60,00 KM Na skladištu

  Knji­ga dr. Ive Sa­na­de­ra Hr­vat­ska u me­đu­na­rod­nim od­no­si­ma 1990.–2000. go­di­ne na­sta­la je kao re­zul­tat nje­go­vih vanj­sko­po­li­tič­kih po­gle­da i ak­tiv­no­sti u Mi­ni­star­stvu vanj­skih po­slo­va RH. Sa­dr­ži tek­sto­ve i go­vo­re o na­jak­tual­ni­jim pi­ta­nji­ma mlade hr­vat­ske di­plo­ma­ci­je...

  60,00 KM
  Na skladištu
 • Brzi pregled
  60,00 KM Na skladištu

  Autor pri­ka­zu­je kar­ne­va­le kao dio na­rod­ne kul­tu­re, za koju je ti­pič­no ci­klič­no poi­ma­nje vre­me­na. Ana­li­zi­ra obje sa­stav­ni­ce kar­ne­va­la: ma­gij­sku i kri­ti­čku. U prak­si, to je vri­je­me po­sje­ta i za­jed­nič­kih gozbi, po­mi­re­nja te ja­ča­nja ko­he­zi­je i iden­ti­te­ta unu­tar za­jed­ni­ce. Po­seb­no su opi­sa­ni...

  60,00 KM
  Na skladištu
 • Brzi pregled
  64,50 KM Na skladištu

  Is­tra­ži­vač sred­njo­vje­kov­ne crk­ve­ne po­vi­je­sti dr. A. Gulin po­sve­tio je dva sve­ska u nas malo is­tra­ži­va­noj ali va­žnoj pro­ble­ma­ti­ci po­stan­ka, raz­vo­ja i dru­št­ve­no-prav­ne uloge sred­njo­vje­kov­nih kap­to­la. Osim nji­ho­ve crk­ve­ne fun­k­ci­je, iz­nim­na je va­žnost kap­to­la kao in­sti­tu­ci­ja javne vjere – loca cre­di­bi­lia..

  64,50 KM
  Na skladištu
 • Brzi pregled
  57,50 KM Na skladištu

  Knji­ga Z. Vitez prva je et­no­lo­ška stu­di­ja o svad­be­nim obi­ča­ji­ma u hr­vat­skoj na­rod­noj kul­tu­ri. Au­to­ri­ca je na građi, li­te­ra­tu­ri, vla­sti­tim is­tra­ži­va­nji­ma i dru­gim uvi­di­ma bri­ljan­t­no i zorno po­ka­za­la hr­vat­ske svad­be­ne obi­ča­je, pro­ma­tra­ju­ći svad­bu prije svega kao osob­ni do­ga­đaj...

  57,50 KM
  Na skladištu
 • Brzi pregled
  55,00 KM Na skladištu

  Pod­na­slov knji­ge - Ko­ri­zme­no-us­kr­sni obi­ča­ji hr­vat­skog puka u prvoj po­lo­vi­ni XX. sto­lje­ća - sva­ki­da­šnji­ca, pučka po­bo­žnost, za­jed­ni­ca - go­vo­ri o čemu je riječ u ovoj vri­jed­noj et­no­lo­škoj stu­di­ji. 

  55,00 KM
  Na skladištu
 • Brzi pregled
  58,00 KM Na skladištu

  "Biščević piše o trideset godina razvoja svijeta i pokazuje krug koji je čovječanstvo prošlo od vremena punog optimizma, suradnje Rusije i Zapada, do rata u Ukrajini i potpune katastrofe koju sada živimo.."

  58,00 KM
  Na skladištu
 • Brzi pregled
  98,50 KM Na skladištu

  U ovom izvornom autorskom djelu s jasnim znanstvenim doprinosom na području ihtiologije i to u njegovom uvodnom dijelu je prikazana povijest poznavanja biološke raznolikosti ihtiofaune Jadranskoga mora te biološka raznolikost i sastav ihtiofaune Jadranaskoga mora danas.

  98,50 KM
  Na skladištu
 • Brzi pregled
  157,00 KM Na skladištu

  Ova bo­ga­to ilu­s­tri­ra­na mo­no­gra­fi­ja pre­gled­no i cje­lo­vi­to pri­ka­zu­je ise­lja­va­nje Hr­va­ta ti­je­kom mi­nu­lih sto­lje­ća. Au­to­ri prate ise­lja­va­nja još od 15. sto­lje­ća, ana­li­zi­ra­ju uz­ro­ke i okol­no­sti ise­lja­va­nja, pri­ka­zu­ju život u novoj do­mo­vi­ni iz raz­nih as­pe­ka­ta, od rada do kul­tur­nog stva­ra­la­št­va, te...

  157,00 KM
  Na skladištu
 • Brzi pregled
  62,00 KM Rasprodano

  Sjećanja i zapisi prvog ministra unutarnjih poslova neovisne Hrvatske, političara, policajca i pravnika... knjiga Josipa Boljkovca važan je prilog rekonstrukciji najnovije hrvatske političke povijesti i društvene stvarnosti.

  62,00 KM
  Dodaj u košaricu Više
  Rasprodano
Prikazuje 37 - 48 of 142 stavki