NOSIVE KONSTRUKCIJE 2 Prikaži uvećano

NOSIVE KONSTRUKCIJE 2

Ivo Podhorsky

Golden marketing

9789532122398

Novi proizvod

Drugi sve­zak je na­sta­vak i cje­lo­vi­to zao­kru­že­nje iz­la­ga­nja op­se­žne ma­te­ri­je no­si­vih struk­tu­ra u ar­hi­tek­tu­ri is­toi­me­nog djela. 

Više detalja

dostupno

Pažnja: Posljednji artikli na stanju!

54,00 KM .

Podaci

Autor Ivo Podhorsky
Izdavač Golden marketing
Godina 2007
Uvez tvrdi
Broj stranica 173
ISBN 9789532122398
Jezik Hrvatski

Više informacija

Drugi sve­zak je na­sta­vak i cje­lo­vi­to zao­kru­že­nje iz­la­ga­nja op­se­žne ma­te­ri­je no­si­vih struk­tu­ra u ar­hi­tek­tu­ri is­toi­me­nog djela. Nakon te­melj­nih po­glav­lja iz­la­žu se po­je­di­ni di­je­lo­vi kon­s­truk­tiv­nog sk­lo­pa (te­me­lji, strop­ne kon­s­truk­ci­je, stu­bi­šta, krov­ne kon­s­truk­ci­je, ver­ti­kal­ni no­si­vi ele­men-ti...), pri­mje­ri nji­ho­va kon­s­truk­tiv­nog ob­li­ko­va­nja i jed­no­stav­ni na­či­ni di­men­zio­ni­ra­nja i sta­tič­kih pro­vje­ra sta­bil­no­sti zg­ra­da. Uz to, su­stav­no je ob­ra­đe­na te­ma­ti­ka pre­dgo­tov­lje­nih be­ton­skih kon­s­truk­ci­ja, kon­s­truk­ci­ja hala, te me­to­de odr­ža­va­nja i po­ja­ča­va­nja po­sto­je­ćih kon­s­truk­ci­ja. Knji­ga je kao sveu­či­li­šni udž­be­nik za stu­dij ar­hi­tek­tu­re op­rem­lje­na broj­nim edu­ka­tiv­nim ilu­s­tra­ci­ja­ma, cr­te­ži­ma, gra­fi­ka­ma i she­ma­ma.

30 drugih knjiga iz iste kategorije: