ELEMENTI ARHITEKTONSKOG PROJEKTIRANJA Prikaži uvećano

ELEMENTI ARHITEKTONSKOG PROJEKTIRANJA

Ernst Neufert

Golden marketing

9789532120806

Novi proizvod

Prvo iz­da­nje ove svjet­ski po­zna­te i pri­zna­te knji­ge po­ja­vi­lo se 1936. go­di­ne i otad je do­ži­vje­lo 36 iz­da­nja.

Više detalja

dostupno

Pažnja: Posljednji artikli na stanju!

210,50 KM .

Podaci

Autor Ernst Neufert
Izdavač Golden marketing
Godina 2002
Uvez tvrdi
Broj stranica 648
ISBN 9789532120806
Jezik Hrvatski

Više informacija

Prvo iz­da­nje ove svjet­ski po­zna­te i pri­zna­te knji­ge po­ja­vi­lo se 1936. go­di­ne i otad je do­ži­vje­lo 36 iz­da­nja. Već to go­vo­ri da je riječ o ka­pi­tal­noj knji­zi u po­dru­čju gra­di­telj­stva, bez koje ni danas ne mogu gra­di­te­lji, pro­jek­tan­ti, na­stav­ni­ci gra­đe­vin­skih škola i fa­kul­te­ta te uče­ni­ci i stu­den­ti. To je nei­zo­sta­van pri­ruč­nik sva­ko­ga gra­đe­vin­skog in­že­nje­ra i ar­hi­tek­ta.

Hr­vat­sko iz­da­nje pri­prem­lje­no je prema 36. iz­da­nju, iza­šlom pot­kraj 2000. go­di­ne. U nje­go­voj pri­pre­mi su­dje­lo­va­lo je če­tr­de­se­tak naših znan­st­ve­ni­ka i struč­nja­ka, raz­li­či­tih stru­ka i di­sci­pli­na. Pri­je­lom knji­ge, cr­te­ži, teh­ni­čka i gra­fi­čka rje­še­nja is­to­vjet­ni su iz­vor­ni­ku.

Pri­je­vod: prof. dr. sc. An­dri­ja Pra­ger

St­ruč­na re­dak­ci­ja: prof. dr. sc. Ve­se­lin Si­mo­vić

29 drugih knjiga iz iste kategorije: