Akcija! PSIHOLOŠKA MEDICINA Prikaži uvećano

PSIHOLOŠKA MEDICINA

Eduard Klain i suradnici

Golden marketing

9789536168927

Novi proizvod

Udž­be­nik sa­dr­ži nove znan­st­ve­ne spo­zna­je i in­for­ma­ci­je s ovoga ši­ro­kog po­dru­čja me­di­ci­ne. Na­mi­je­njen je prije svega stu­den­ti­ma me­di­cin­skih fa­kul­te­ta i de­fek­to­lo­gi­je te po­la­zni­ci­ma po­sli­je­di­plom­skih stu­di­ja.

Više detalja

Pažnja: Posljednji artikli na stanju!

34,00 KM .

-60%

85,00 KM .

Podaci

Autor Eduard Klain i suradnici
Izdavač Golden marketing
Godina 1999
Uvez tvrdi
Broj stranica 559
ISBN 953-6168-92-8
Jezik Hrvatski

Više informacija

Riječ je o cje­lo­vi­tu udž­be­ni­ku psi­ho­lo­ške me­di­ci­ne na ko­je­mu je, uz naše naj­po­zna­ti­je struč­nja­ke u tom po­dru­čju, su­ra­đi­va­lo i više stra­nih au­to­ra. Udž­be­nik sa­dr­ži nove znan­st­ve­ne spo­zna­je i in­for­ma­ci­je s ovoga ši­ro­kog po­dru­čja me­di­ci­ne, sen­zi­bi­li­zi­ra bitne pro­ble­me su­vre­me­nog čo­vje­ka te ot­kri­va slo­že­nost od­no­sa psi­ho­lo­ške me­di­ci­ne s dru­gim zna­no­sti­ma i stru­ka­ma. Na­mi­je­njen je prije svega stu­den­ti­ma me­di­cin­skih fa­kul­te­ta i de­fek­to­lo­gi­je te po­la­zni­ci­ma po­sli­je­di­plom­skih stu­di­ja, ali je iz­nim­no ko­ri­stan i svim li­ječ­ni­ci­ma, po­seb­no u dje­čjoj i obi­telj­skoj me­di­ci­ni.

30 drugih knjiga iz iste kategorije: