Popis dijela po nakladniku: Golden marketing

po stranici
Prikazuje 121 - 132 of 142 stavki
 • Brzi pregled
  80,80 KM Na skladištu

  U is­tra­ži­va­nji­ma su­vre­me­nih si­gur­no­snih po­li­ti­ka pre­vla­da­va­ju is­tra­ži­va­nja koja te po­li­ti­ke pro­ma­tra­ju na na­cio­nal­noj/dr­žav­noj ra­zi­ni. Zato na­cio­nal­nu si­gur­no­snu po­li­ti­ku au­to­ri ove knji­ge ana­li­zi­ra­ju na ra­zi­ni dr­ža­ve po­mo­ću raz­li­či­tih em­pi­rij­skih po­ka­za­te­lja. 

  80,80 KM
  Na skladištu
 • Brzi pregled
  46,20 KM Na skladištu

  U priručniku se prvi put u nas na razumljiv i pristupačan način izlažu spoznaje o specifičnom i dinamičnom vođenju u predškolskim i školskim ustanovama.

  46,20 KM
  Na skladištu
 • Brzi pregled
  22,40 KM Na skladištu

  Po­du­ča­va­nje o emo­ci­ja­ma za­pu­šte­no je po­dru­čje i u pre­dš­kol­skom i u škol­skom od­go­ju i ob­ra­zo­va­nju. Is­to­dob­no, sve je oči­ti­je da je za za­do­volj­stvo, do­bro­bit i us­pjeh u školi i ži­vo­tu neo­bič­no bitan emo­cio­nal­ni as­pekt raz­vo­ja, te se go­le­mi broj na­slo­va o toj pro­ble­ma­ti­ci pro­du­ci­ra po­naj­vi­še u stra­noj...

  22,40 KM
  Na skladištu
 • Brzi pregled
  75,00 KM Na skladištu

  Knji­ga sa­dr­ži naj­va­žni­je Šek­so­ve tek­sto­ve, in­ter­vjue, go­vo­re, pisma i dr. o pre­sud­nim po­li­tič­kim do­ga­đa­ji­ma od po­čet­ka de­mo­krat­skih pro­mje­na 1989. do 1995. go­di­ne – o raz­dob­lju ute­me­lje­nja i stva­ra­nja hr­vat­ske dr­ža­ve. Sa­dr­ži sedam po­glav­lja: Ustav, Do­mo­vin­ski rat, Su­ve­re­nost, Par­la­men­tar­na...

  75,00 KM
  Na skladištu
 • Brzi pregled
  66,00 KM Na skladištu

  Te­ro­ri­zam se danas sma­tra glav­nom pri­jet­njom ljud­skim pra­vi­ma te po­li­tič­koj i eko­nom­skoj sta­bil­no­sti u mno­gim zem­lja­ma, ali i me­đu­na­rod­noj za­jed­ni­ci u cje­li­ni. Knji­ga je znat­no više od mje­ro­dav­nog vo­di­ča o su­vre­me­nim te­ro­ri­stič­kim sku­pi­na­ma i tren­do­vi­ma...

  66,00 KM
  Na skladištu
 • Brzi pregled
  66,00 KM Na skladištu

  Henry Kissinger prisutan je u međunarodnim odnosima više od pola stoljeća i kroz njegove znanstvene radove, političke analize i studije, te konkretno političko djelovanje, može se u velikoj mjeri pratiti i vanjska politika Sjedinjenih Američkih Država i utjecaj koji je on kao pojedinac imao na stvaranje te politike...

  66,00 KM
  Na skladištu
 • Brzi pregled
  90,00 KM Rasprodano

  Ova knji­ga kruna je du­go­go­di­šnjeg is­tra­ži­vač­kog i teo­rij­skog rada koji je svjet­ski po­zna­ta po­li­to­lo­gi­nja ulo­ži­la u ra­zu­mi­je­va­nje pro­šlo­sti i sa­da­šnjo­sti naših pro­sto­ra. Tri Ju­go­sla­vi­je – me­đu­rat­na, so­ci­ja­li­sti­čka i sr­bi­jan­sko-cr­no­gor­ska – pro­pa­le su zbog neu­s­pje­ha nji­ho­vih vlada...

  90,00 KM
  Dodaj u košaricu Više
  Rasprodano
 • Brzi pregled
  48,00 KM Na skladištu

  Hrvatska turistička zajednica postala je središnja nacionalna organizacija za promicanje hrvatskog turizma. Autor, jedan od njezinih utemeljitelja, prikazuje okolnosti u kojima se ona osnivala, aktivnosti od inicijative do osnivanja glavnih tijela HTZ-a i turističkih organizacija na terenu, te sudionike rasprava i aktivnosti.

  48,00 KM
  Na skladištu
 • Brzi pregled
  52,00 KM Na skladištu

  Nakon osvrta na razvoj organiziranih putovanja u povijesti, autorica analizira ulogu i funkciju turoperatora na turističkom tržištu. Posebno ističe ulogu turoperatora kao induktora turističkog razvoja. Osvrće se i na važnost turoperatora za razvitak hrvatskog turizma...

  52,00 KM
  Na skladištu
 • Brzi pregled
  114,00 KM Na skladištu

  Knji­ga Lo­vor­ke Čo­ra­lić iz­ni­man do­pri­nos prou­ča­va­nju hr­vat­sko-ta­li­jan­ske, prije svega hr­vat­sko-mle­ta­čke po­vi­je­sne i kul­tur­ne po­ve­za­no­sti. Au­to­ri­ca po­se­že za dosad ne­ko­ri­šte­nom gra­đom koja uk­lju­ču­je, pri­mje­ri­ce, fon­do­ve bi­lje­žnič­kih opo­ru­ka, spise mle­tač­kih ink­vi­zi­ci­ja, ka­ta­s­tre,...

  114,00 KM
  Na skladištu
 • Brzi pregled
  58,00 KM Na skladištu

  Jesu li hr­vat­ski gra­đa­ni u ve­ći­ni re­li­gio­zni, treba li po­ma­ga­ti po­tre­bi­ti­ma ili to pre­pu­sti­ti dr­ža­vi, jesu li djeca smi­sao braka, tre­ba­ju li mu­škar­ci i žene biti rav­no­prav­ni, može li se iz­van­brač­ni seks to­le­ri­ra­ti a pod­mi­ći­va­nje op­rav­da­ti? Što o tome misle hr­vat­ski gra­đa­ni, a što gra­đa­ni dru­gih eu­rop­skih...

  58,00 KM
  Na skladištu
 • Brzi pregled
  61,60 KM Na skladištu

  Autor ovoga po­zna­tog udž­be­ni­ka je pro­fe­sor ur­ba­ni­zma na Fac­h­hoc­h­sc­hu­le u Kölnu. Dvo­sve­šča­no djelo po­sre­du­je os­no­ve ur­ba­ni­stič­kih na­cr­ta od snim­ke po­sto­je­ćeg sta­nja preko me­to­dič­kih po­stu­pa­ka iz­ra­de idej­nih rje­še­nja, fun­k­cio­nal­nih po­dru­čja pla­ni­ra­nja do ob­li­ko­va­nja. 

  61,60 KM
  Na skladištu
Prikazuje 121 - 132 of 142 stavki