SOCIOLOGIJA PRAVA Prikaži uvećano

SOCIOLOGIJA PRAVA

Duško Vrban

Golden marketing

9789532122701

Novi proizvod

Knji­ga je na­mi­je­nje­na stu­den­ti­ma do­di­plom­skih, po­sli­je­di­plom­skih i dok­tor­skih stu­di­ja na prav­nim fa­kul­te­ti­ma, kao i stu­den­ti­ma so­cio­lo­gi­je, po­li­tič­kih te dru­gih dru­št­ve­nih i hu­ma­ni­stič­kih zna­no­sti. Ima pet di­je­lo­va...

Više detalja

Pažnja: Posljednji artikli na stanju!

70,00 KM .

Podaci

Autor Duško Vrban
Izdavač Golden marketing
Godina 2006
Uvez tvrdi
Broj stranica 280
ISBN 953-212-270-2
Jezik Hrvatski

Više informacija

U nas prvi sveu­či­li­šni udž­be­nik so­cio­lo­gi­je prava, mlade i do­ne­kle kon­tro­ver­zne di­sci­pli­ne. So­cio­lo­gi­ja prava sve se više afir­mi­ra i kao za­seb­no po­dru­čje spe­ci­ja­li­zi­ra­ne so­cio­lo­gi­je te se na­sla­nja na so­cio­lo­šku teo­ri­ju i neka druga srod­na po­dru­čja kao što su et­noan­tro­po­lo­gi­ja, kri­mi­no­lo­gi­ja, so­ci­jal­na psi­ho­lo­gi­ja i oso­bi­to so­cio­lo­gi­ja de­vi­jan­t­nog po­na­ša­nja.

Knji­ga je na­mi­je­nje­na stu­den­ti­ma do­di­plom­skih, po­sli­je­di­plom­skih i dok­tor­skih stu­di­ja na prav­nim fa­kul­te­ti­ma, kao i stu­den­ti­ma so­cio­lo­gi­je, po­li­tič­kih te dru­gih dru­št­ve­nih i hu­ma­ni­stič­kih zna­no­sti. Ima pet di­je­lo­va: Prav­na zna­nost i za­čet­ci so­cio­lo­gi­je prava; Kla­si­ci so­cio­lo­gi­je i pravo; So­cio­lo­gi­ja prava i srod­ne di­sci­pli­ne; Su­vre­me­na so­cio­lo­gi­ja prava i Pravo kao kul­tu­ra i in­s­tru­ment dru­št­ve­ne pro­mje­ne. To­ta­li­ta­ri­zam i tran­zi­ci­ja.

Na kraju knji­ge op­se­žna je bi­blio­gra­fi­ja re­cen­t­nih so­cio­lo­ških ra­do­va svjet­skih i do­ma­ćih au­to­ra.

30 drugih knjiga iz iste kategorije: